Home   >  Services

Services

Lubrication consultancy services

K dodávaným produktům a nejen k nim, nabízíme poradenství v oblasti tribotechniky, tedy oblasti týkající se jak samotných maziv, tak jejich způsobů aplikace. Týká se to především:

 • Diagnostiky požadavků a potřeb zákazníka.
 • Vytipování a návrh vhodného typu maziva pro daný třecí uzel.
 • Výběr vhodného ekvivalentního náhradního maziva v případě, že zákazník toto řešení považuje z nějakého důvodu za účelné a ekonomicky výhodné.
 • Zpracování cenové nabídky. včetně individuálních obchodních podmínek.
 • Stabilní cenové hladiny dodávaných produktů a služeb.
 • Distribuce kvalitních maziv od předních tuzemských i světových výrobců včetně speciálních maziv vlastní výroby.
 • Zabezpečení nestandardních maziv, které nejsou běžně na českém trhu zastoupena.
 • Prodeje kompletního sortimentu nalévaných olejů v sídle firmy.
 • Širokého doplňkového sortimentu autochemie, autokosmetiky, servisních prostředků, olejových filtrů, mazací techniky, prostředků na likvidaci ropných havárií, atd.
 • Operativního a pružného zásobování dle přání zákazníka (v případě potřeby do 24 hodin).
 • Dopravy na místo určení v celé ČR.
 • Dodávek maziv do zahraničí.

Lubricants analyses

V rámci komplexní péče zabezpečujeme laboratorní rozbory maziv podle potřeb a požadavků zákazníka. Tato služba není podmíněna odběrem maziv od naší společnosti.

Servis rozborů maziv zahrnuje zejména:

 • Stanovení základních fyzikálně chemických ukazatelů maziv v naší laboratoři.
 • Kompletní rozbory maziv v akreditované laboratoři.
 • Vyhodnocení a posouzení parametrů rozboru a návrh dalšího řešení.

Oil Filtration (Purification)

Jak pro naše, tak cizí zákazníky, provádíme službu filtrace použitého oleje, včetně vyhodnocení nečistot před a po filtraci.

K dispozici jsou dvě metody:

 • Průtoková filtrace filtrační jednotkou s průtokem až 30 l/min (podle viskozity oleje) a filtrační schopností do 5µm.
 • Bypasová mikrofiltrace do 1 µm se sběrem vlhkosti a vody.

Custom-made lubricants

V některých případech, kdy pro některé aplikace nevyhoví běžně dostupná maziva a speciální maziva jsou příliš nákladná, připravujeme maziva na míru podle požadavků, které se vyskytují v daném třecím uzlu. Tímto způsobem lze dosáhnout vysoké ekonomiky provozu a bezporuchovosti zařízení. Tato maziva vyrábíme na základě dohody se zákazníkem buď jako malotonážní vary nebo také pouze v laboratorním množství.

Used lubricants salvage

V souvislosti s vydáním zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, (změna: 274/2003 Sb., změna: 94/2004 Sb., změna: 237/2004 Sb.,  257/2004 Sb., změna: 444/2005 Sb., změna: 66/2006 Sb., změna: 296/2007 Sb., změna: 25/2008 Sb., změna: 126/2008 Sb., změna: 227/2009 Sb., změna: 281/2009 Sb., změna: 77/2011 Sb., změna: 167/2012 Sb.)  došlo ke změnám § 38 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., kde vznikla podle §38, odst. 1 písm.a) povinnost zpětného odběru některých výrobků, mezi něž patří také oleje obsahující nejméně 70 % hmotnosti minerálních olejů (blíže rozdělené dle celního sazebníku v příloze 14 Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb.).
Z tohoto důvodu povinnost zpětného odběru těchto odpadních olejů přechází i na naši společnost. Proto jsme ve smyslu ustanovení § 12 odst.3 zákona a na základě smluvního vztahu převedli tuto povinnost na profesionální společnost,která je na základě smluvního vztahu s naší společností pověřena u Vás bezplatně odebrat odpadní oleje za účelem jejich dalšího využití.
Jakmile tedy ve Vaší společnosti vznikne potřeba odvozu odpadních olejů tohoto typu, kontaktujte prosím naši firmu, která Vám zajistí odběr odpadních olejů prostřednictvím oprávněné firmy.

Odběry odpadních olejů se uskuteční odběrem z Vašich nádrží, kontejnerů nebo sudů prostřednictvím speciálního cisternového vozu nebo v případě Vašeho požadavku odběrem sudů s olejem nákladním vozem vybaveným hydraulickou plošinou.

Pokud jsou tyto oleje prodávány prostřednictvím maloobchodní sítě fyzickým osobám (spotřebitelům), jsou tyto osoby dle §17odst.4  zákona 185/2001 Sb. povinny tento odpad odevzdat na místech k tomuto účelu zřízených prostřednictvím obcí.

Informujte prosím tedy tyto konečné zákazníky o těchto odběrných místech ve Vašich obcích.

Z hlediska zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a povinnosti zajistit využití obalů a zajištění zpětného odběru obalů má naše společnost tyto zákonné povinnosti zajištěny členstvím v systému EKO-KOM, a.s., se kterým máme od r. 2000 smlouvu a platné osvědčení  "O zapojení do systému využití obalů" (klientské číslo č.EK-F05020184). Tento systém umožňuje přerozdělování námi zaplacených prostředků do jednotlivých obcí, kterým se tímto přispívá na likvidaci těchto obalů ve formě komunálního odpadu.
Společnosti EKO-KOM, a.s. byla udělena autorizace dle zákona o obalech, dle §17 pro poskytování sdruženého plnění pro všechny typy a druhy obalů.
Tímto vztahem má naše společnost i její odběratelé splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech v platném znění.